Polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotycząca prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy Państwa dane osobowe zarówno w czasie, gdy korzystacie z www.defrogarden.pl (zwana “Stroną”) i w trybie offline.

By uzyskać pełne informacje, rekomendujemy przeczytanie w całości niniejszej Polityki dotyczącej prywatności. 

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej 103 A, 26-067 Strawczyn – dalej DEFRO.  Administrator to podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z nami listownie, na wskazany powyżej adres, a także kierując korespondencję e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD) – iod@defro.pl

2. KIEDY ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

3. Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

Przykładowo, gdy kontaktujesz się telefonicznie z naszą infolinią, możemy zbierać informacje marketingowe (na przykład dotyczące Twoich przyzwyczajeń /preferencji/ zachowania i inne informacje odnotowane podczas naszych rozmów z Tobą), szczegóły wszelkich składanych przez Ciebie reklamacji lub zgłaszanych uwag, informacje dotyczące zrobionych przez Ciebie zakupów oraz wszelkich produktów wymagających obsługi serwisowej (łącznie z kodem produktu, wykrytymi usterkami, naprawami) oraz informacje dotyczące Twojej sytuacji istotne dla świadczenia przez nas usług. Jeżeli kontaktujesz się wnosząc o wymianę produktu, możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojej płatności. Pamiętaj, że rozmowy z naszymi infoliniami mogą być nagrywane w celu kontroli jakości. 

Gdy kontaktujesz się z Nami za pośrednictwem czatu zakresem przetwarzania objęte są następujące dane osobowe, które Smartsupp może przetwarzać w ramach obsługi usługi Smartsupp:

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Firma DEFRO jest jednym z największych w Europie kotłów c.o. na paliwa stałe. W związku z realizacją naszego celu biznesowego przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCHCZAS PRZECHOWYWANIA
Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentemArt. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO (za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się kontaktowanie się z Klientem lub pracownikami/współpracownikami klienta/kontrahenta w ramach działań podjętych w celu zawarcia umowy, a także jej realizacji.Przez czas trwania umowy. Po upływie tego terminu do czasu upływu terminów roszczeń wynikających z umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i innych.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed takimi roszczeniamiArt. 6 ust. 1 lit. f RODO (za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uznaje się podejmowanie działań w celu dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami – w tym zakresie gromadzone są dane klienta/kontrahenta, ich pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do dochodzonych roszczeń lub obrony przed nimi.Do czasu prawomocnego zakończenia postępowań prowadzonych w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniem, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia roszczeń dochodzonych. Jeżeli termin dochodzenia roszczeń jest krótszy, aniżeli okres przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych – dokumenty takie firma DEFRO będzie przechowywać przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązku podatkowo -księgowego (5 lat od czasu zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące skutki podatkowe).
Prowadzenie skarg i postępowań reklamacyjnychArt. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez firmę DEFRO uznaje się podejmowanie działań w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w tym kontaktowanie się z klientem/kontrahentem bądź jego pracownikami/współpracownikami, a także utrwalanie rozmów telefonicznych na potrzeby obsługi telefonicznej zgłoszeń kierowanych drogą telefoniczną.1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozpatrzenia/rozliczenia reklamacji.
Archiwizowanie dokumentów dotyczących zawieranych umów, w tym dokumentów rozliczeniowychArt. 6 ust. 1 lit. c i f RODODo czasu wypełnienia przez DEFRO poszczególnych obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów, a określonych w poszczególnych przepisach prawnych.
odniesieniu do dokumentów, których przechowywanie nie zostało określone wprost w przepisach prawnych, przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń zgodnie z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – za prawnie uzasadniony interes realizowany przez DEFRO uznaje się podejmowanie działań promujących jej działalność.Do czasu wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 21 RODO i wskazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo już otrzymywać takich informacji.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności poprzez e-mail, SMS, bezpośredni kontakt telefoniczny.Art. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu wycofania zgody na prowadzenie takich działań, na które uprzednio wyrazili Państwo zgodę. Po wycofaniu zgody dane te będą przetwarzane dla celów dowodowych wykazania na potrzeby ewentualnie prowadzonych kontroli lub dochodzonych roszczeń z tego tytułu – tj. max. 6 lat licząc od momentu odwołania zgody.
Badanie oceny jakości świadczonych usług.Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się prowadzenie badania oceny jakości świadczonych usług, badanie rynku i potrzeb.Do czasu wycofania zgody, nie dłużej niż 1 rok od otrzymania opinii.

Podanie danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W zakresie, w jakim chcą Państwo korzystać z usług firmy DEFRO podanie danych będzie niezbędne w celu zawarcia umowy, a także w celu wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. We wszystkich pozostałych celach, kiedy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ich podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podjęcia przez DEFRO stosownych działań w zakresie, w jakim nie wyrazili Państwo podania danych. Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. ODBIORCY DANYCH

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom, które świadczą nam usługi. Przykłady usługodawców, z którymi pracujemy:

Nasi usługodawcy obowiązani są do zachowania poufności Twoich danych osobowych i nie wolno im korzystać z tych danych w celu innym niż świadczenie usług, które nam oferują.

Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawnych i w zakresie w przepisach prawnych wskazanych.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

DEFRO przetwarza dane wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazuje ich do państw trzecich.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

8. UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa odnośnie swoich danych osobowych, które przetwarzamy, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach:

By skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami używając danych z sekcji Administrator danych.

9. ZABEZPIECZENIA

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

10. MECHANIZM COOKIES. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, identyfikujące ją w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nieusuwanie ich z dysku.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies

11. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejszą wersję ostatnio zaktualizowano dnia 26.04.2023 r. Co jakiś czas, możemy zmieniać niniejszą Politykę, o czym poinformujemy aktualizując ten dział.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu
i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Nowości naszej marki

Niżej znajdują się nasze porady i nowości

Masz więcej pytań? Chcesz zapytać o zniżkę?

Skontaktuj się z naszym Ekspertem

Defro Garden to polska marka z wieloletnim doświadczeniem w pracy nad elementami stalowymi, która przenosi piękno i design do ogrodu. Marka ekskluzywnych i wysokiej jakości palenisk ogrodowych stworzonych przez DEFRO – lidera w pracy nad techniką palenia. Klasyczna forma i wykonanie z materiałów najwyższej jakości sprawia, że produkty są ponadczasowe. Poprzez swój wyjątkowy design, paleniska te świetnie komponują się z architekturą ogrodu, uzupełniają i dodają jej uroku.

Skontaktuj się z nami

+48 727 600 750

Zamów oddzwonienie


  Defrogarden - Darmowa dostawaDarmowa dostawa
  Defrogarden - 14 dni na zwrot zamówienia14 dni na zwrot zamówienia
  Defrogarden - Bezpłatne porady i doradztwoBezpłatne porady i doradztwo
  Defrogarden - Bezpieczne płatności on-lineBezpieczne płatności on-line
  0
   0
   Twój koszyk
   Twój koszyk jest pusty!Powrót do sklepu